Η ίδια η πλατφόρμα AuTrain αποτελεί τη βασική καινοτομία του προγράμματος. Αποτελεί τον πρώτο ανοικτό διαδικτυακό πόρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς και θα χρησιμεύσει ως ευρωπαϊκό πλαίσιο πληροφόρησης και μαθημάτων που σχετίζονται με την ενεργό κοινωνική συμμετοχή ατόμων με ΔΑΦ στην καθημερινή ζωή. Όπως αναφέρθηκε, η πλατφόρμα AuTrain αποτελεί τη μόνη πηγή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς. Πρώτον, για γενικές πληροφορίες σχετικά με τον αυτισμό, τις μορφές και τα χαρακτηριστικά του και τον τρόπο αντιμετώπισης των ατόμων με ΔΑΦ στην καθημερινή ζωή. Δεύτερον, για την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού μαθήματος που θα ταιριάζει στα σύγχρονα πρότυπα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συνδυασμό με τη μικτή εκπαίδευση. Για τον λόγο αυτό, η πλατφόρμα AuTrain μπορεί να καθιερωθεί ως μια ευρωπαϊκή πηγή και μια κοινή κεντρική συνισταμένη θεωρητικής και πρακτικής εργασίας στον τομέα του αυτισμού και της κοινωνικής ένταξης ατόμων με ΔΑΦ.

Πιστοποίηση ISO 17024

Η πιο σημαντική βάση για την ανάπτυξη και υλοποίηση μιας διαδικασίας πιστοποίησης ISO17024 είναι η ανάπτυξη

  • ενός καλά τεκμηριωμένου και ευρέως αποδεκτού χαρτοφυλακίου δεξιοτήτων / εγχειριδίου πιστοποίησης
  • η συγκρότηση ενός συμβουλίου προσόντων για την παρακολούθηση των απαιτήσεων σε προσόντα και δεξιότητες


Πρόγραμμα σπουδών

Το πρώτο μέρος και αποτέλεσμα αποτελεί το πρόγραμμα σπουδών για τα μαθήματα κατάρτισης «υπεύθυνος σε θέματα ΔΑΦ». Θα συνταχθεί σε αρχείο γραπτού κειμένου και θα διατίθεται μόνο στα αγγλικά. Η δομή θα τηρεί και θα συνδυάζει διεθνή πρότυπα στη σύγχρονη εκπαίδευση ενηλίκων, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την ειδική αγωγή προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μαθήματα κατάρτισης για τον «υπεύθυνο σε θέματα ΔΑΦ» μπορούν και θα πραγματοποιούνται με την ίδια ποιότητα σε όλη την Ευρώπη μετά το τέλος του προγράμματος.

Υλικό εκπαίδευσης και κατάρτισης

Ένα από τα βασικά μέρη του προγράμματος θα είναι η ανάπτυξη υλικού εκπαίδευσης και κατάρτισης για την υλοποίηση και την οργάνωση μαθημάτων κατάρτισης ως «υπεύθυνος σε θέματα ΔΑΦ». Σε αντίθεση με το υπόλοιπο υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό σε θέματα αυτισμού, το αποτέλεσμα αυτό θα έχει μια γενικότερη θεώρηση για την εκπαίδευση μη επαγγελματιών. Η γενικότερη θεώρηση θα εφαρμοστεί συνδυάζοντας διαφορετικά διδακτικά πλαίσια, διαφορετικά μέσα, τα πλεονεκτήματα της μικτής μάθησης και το περιεχόμενο που μπορεί να διδαχθεί στα μαθήματα για όλα τα επαγγέλματα.

Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο

Ως συγκεκριμένο «φυσικό» αποτέλεσμα θα αναπτυχθεί ένα σύντομο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά, πορτογαλικά και γερμανικά. Το εν λόγω εγχειρίδιο θα αναπτυχθεί με τρόπο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση μη επαγγελματιών στη στήριξη ατόμων με ΔΑΦ σε όλες τις ηλικίες. Το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο θα αποτελείται από ένα γενικότερο τμήμα για τον αυτισμό και ένα πιο συγκεκριμένο τμήμα με διαφορετικές ασκήσεις, εκπαιδευτικά κουτιά, συμβουλές και περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες.

Μαθήματα κατάρτισης

Το πρόγραμμα σπουδών – υλικό εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελεί ένα από τα κύρια αποτελέσματα του συνολικού προγράμματος ως προς το περιεχόμενο και τη μεταφορά γνώσης σε κάθε περαιτέρω εκπαίδευση. Βασίζεται στα αποτελέσματα της αναφοράς του ισχύοντος πλαισίου για τις ΔΑΦ και όλα τα διαφορετικά μέρη/δραστηριότητες θα αναπτυχθούν από το σύνολο της κοινοπραξίας.

Module 1

Ενότητα 1: Δημιουργώντας μία κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς

Module 2

Ενότητα 2: Φύση της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος

Module 3

Ενότητα 3: Διαταραχές Αυτιστικού φάσματος και κοινωνία

Module 4

Ενότητα 4: Κοινωνική επικοινωνία και κοινωνικές δεξιότητες για τη διαχείριση ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

Module 5

Ενότητα 5: Επαγγελματικές στάσεις και συμπεριφορές απέναντι σε άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

Module 6

Ενότητα 6: Πρακτική εφαρμογή – ΣύνοψηModule 7

Ενότητα 7: Διευκολύνσεις για τις δημόσιες και επαγγελματικές υπηρεσίες