09:00 – 12:00 (Εκτιμώμενος χρόνος: 3 ώρες)

Rationality: Υπάρχει μια αυξανόμενη ερευνητική βιβλιογραφία σχετικά με τους ενήλικες με ΔΑΦ και τις εμπειρίες τους στις καθημερινές δραστηριότητες (Mason et al., 2019). Ωστόσο, σύμφωνα με τους Shattuck et al. (2020) «Σχεδόν καμία μελέτη δεν εξετάζει το συνολικό οικοσύστημα υπηρεσιών που εξυπηρετούν αυτιστικούς ενήλικες. Λίγες μελέτες χρησιμοποιούν ένα εννοιολογικό πλαίσιο για την κατανόηση της πρόσβασης ή της βελτίωσης των υπηρεσιών » (σελ. 13). «Μία οπτική οικολογικής πορείας ζωής τονίζει την ανάγκη για βελτίωση των συστημάτων υπηρεσιών φροντίδας ως βασικό συστατικό των προσπαθειών για επίτευξη καλύτερων κοινωνικών και αποτελεσμάτων υγείας για αυτό τον πληθυσμό» (Shattuck et al., 2020, σελ. 13).

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αυτή η έκτη ενότητα στοχεύει να ενισχύσει τους συμμετέχοντες στο να εξασκήσουν και να προβληματιστούν σχετικά με στάσεις, συμπεριφορές, συναισθήματα, επιστημονικές γνώσεις και στρατηγικές που μπορεί να είναι χρήσιμες όταν αντιμετωπίζουν και διαχειρίζονται άτομα με ΔΑΦ σε δημόσιες υπηρεσίες. Θα επιδιώξει να επιτύχει ουσιαστική κατάρτιση των συμμετεχόντων που θα μεταφέρουν μια ολιστική προσέγγιση για το πώς να αλληλεπιδρούν κατάλληλα με άτομα με ΔΑΦ όταν βρίσκονται στο χώρο εργασίας τους. Σε αυτήν την ενότητα θα κάνουμε μελέτες περιπτώσεων που γράφτηκαν και αναπαραστάθηκαν σε παιχνίδια ρόλων από συμμετέχοντες για να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στην αλληλεπίδραση με άτομα με ΔΑΦ, καθώς και να προβληματιστούν κριτικά και εποικοδομητικά, χρησιμοποιώντας αυτά που έχουν μάθει σε αυτό το μάθημα.


Συλλογή υλικών Ενότητα 6