Διδακτέα ύλη

Αναφορά ισχύοντος πλαισίου για τις ΔΑΦ

Η αναφορά ισχύοντος πλαισίου για τις ΔΑΦ αποτελεί ένα πλήρες επιστημονικό έγγραφο, το οποίο βασίζεται σε όλες τις προπαρασκευαστικές αναλύσεις και συμπληρώνεται με πολλές περαιτέρω εντατικές δευτερογενείς έρευνες, καθώς και ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις με συνδυασμό μεθόδων από όλους μαζί τους εταίρους του προγράμματος.

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών – υλικό εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελεί ένα από τα κύρια αποτελέσματα του συνολικού προγράμματος ως προς το περιεχόμενο και τη μεταφορά γνώσης σε κάθε περαιτέρω εκπαίδευση. Βασίζεται στα αποτελέσματα της αναφοράς του ισχύοντος πλαισίου για τις ΔΑΦ και όλα τα διαφορετικά μέρη/δραστηριότητες θα αναπτυχθούν από το σύνολο της κοινοπραξίας.

Πρόγραμμα σπουδών:

Το πρώτο μέρος και αποτέλεσμα αποτελεί το πρόγραμμα σπουδών για τα μαθήματα κατάρτισης «υπεύθυνος σε θέματα ΔΑΦ». Θα συνταχθεί σε αρχείο γραπτού κειμένου και θα διατίθεται μόνο στα αγγλικά. Η δομή θα τηρεί και θα συνδυάζει διεθνή πρότυπα στη σύγχρονη εκπαίδευση ενηλίκων, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την ειδική αγωγή προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μαθήματα κατάρτισης για τον «υπεύθυνο σε θέματα ΔΑΦ» μπορούν και θα πραγματοποιούνται με την ίδια ποιότητα σε όλη την Ευρώπη μετά το τέλος του προγράμματος.

Υλικό εκπαίδευσης και κατάρτισης:

Ένα από τα βασικά μέρη του προγράμματος θα είναι η ανάπτυξη υλικού εκπαίδευσης και κατάρτισης για την υλοποίηση και την οργάνωση μαθημάτων κατάρτισης ως «υπεύθυνος σε θέματα ΔΑΦ». Σε αντίθεση με το υπόλοιπο υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό σε θέματα αυτισμού, το αποτέλεσμα αυτό θα έχει μια γενικότερη θεώρηση για την εκπαίδευση μη επαγγελματιών. Η γενικότερη θεώρηση θα εφαρμοστεί συνδυάζοντας διαφορετικά διδακτικά πλαίσια, διαφορετικά μέσα, τα πλεονεκτήματα της μικτής μάθησης και το περιεχόμενο που μπορεί να διδαχθεί στα μαθήματα για όλα τα επαγγέλματα.

Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο:

Ως συγκεκριμένο «φυσικό» αποτέλεσμα θα αναπτυχθεί ένα σύντομο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά, πορτογαλικά και γερμανικά. Το εν λόγω εγχειρίδιο θα αναπτυχθεί με τρόπο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση μη επαγγελματιών στη στήριξη ατόμων με ΔΑΦ σε όλες τις ηλικίες. Το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο θα αποτελείται από ένα γενικότερο τμήμα για τον αυτισμό και ένα πιο συγκεκριμένο τμήμα με διαφορετικές ασκήσεις, εκπαιδευτικά κουτιά, συμβουλές και περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες.