State-of-the-Art-Report

State-of-the-Art rapport

State-of-the-Art rapporten är ett omfattande skriftligt vetenskapligt dokument som bygger på forskning, beprövad erfarenhet samt egna kvalitativa och kvantitativa data samt ”mixed methods”.

On the road to inclusion: highlights from the UNICEF and IIEP Technical Round Tables on Disability-inclusive Education Sector Planning

  • Utgivare/författare:  UNESCO, UNICEF, IIEP
  • År:                  2019
  • Språk:               English
Kort beskrivning:

Syftet med denna rapport är att lyfta fram de viktigaste resultaten och positiva resultaten från IIEP:s forskning och rundabordssamtal, som anordnades tillsammans med Unicef, samtidigt som man pekar på de utmaningar och flaskhalsar som kan utgöra hinder för framsteg. Genom att identifiera de lärdomar som dragits, återstående luckor och nästa steg avser denna resurs att hjälpa regeringar att stärka sin kapacitet att planera för inkluderande utbildning och utveckla sin planering av utbildningssektorn för att bättre kunna betjäna alla typer av elever.

Towards inclusion in education: Status, trends and challenges: The UNESCO Salamanca Statement 25 years on

  • Utgivare/författare: UNESCO
  • År:                                  2020
  • Språk:                           English


Kort beskrivning:

År 2019 markerade 25-årsdagen av världskonferensen om specialpedagogik, som organiserades gemensamt av Unesco och Spaniens ministerium för utbildning och vetenskap. Konferensen hölls i staden Salamanca och ledde till Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education (Salamancadeklaration och handlingsram för specialpedagogik), som utan tvekan är det mest betydelsefulla internationella dokument som någonsin har utkommit på specialpedagogikens område. Genom konferensen bekräftades idén om inkluderande utbildning, som kom att få ett stort globalt inflytande under de följande åren. I denna publikation granskas det förflutna, nuet och framtiden sedan Salamanca för att vägleda den fortsatta utvecklingen av nationella strategier och metoder för inkluderande utbildning. Därmed förklaras hur förvirring om vad som menas med nyckelbegrepp som inkludering och jämlikhet ofta har försvårat framstegen. Den visar också hur nyare internationella policydokument har bidragit till att skapa större klarhet i diskussionerna om dessa begrepp. Med utgångspunkt i internationell forskning och erfarenhet beskrivs i rapportens tredje avsnitt en rad åtgärder som rekommenderas för att vägleda den framtida utvecklingen.

Diagnostic Criteria for Autism Spectrum Disorder

  • Utgivare/författare:  American Psychiatric Association/Indiana Institute on Disability and Community
  • År:                                   2013
  • Språk:                            English
Kort beskrivning:

Följande kriterium kommer från 2013 års Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition, DSM-5™. Se DSM-5™ för detaljer och exempel.