Ένα από τα βασικά μέρη του προγράμματος θα είναι η ανάπτυξη υλικού εκπαίδευσης και κατάρτισης για την υλοποίηση και την οργάνωση μαθημάτων κατάρτισης ως «υπεύθυνος σε θέματα ΔΑΦ». Σε αντίθεση με το υπόλοιπο υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό σε θέματα αυτισμού, το αποτέλεσμα αυτό θα έχει μια γενικότερη θεώρηση για την εκπαίδευση μη επαγγελματιών. Η γενικότερη θεώρηση θα εφαρμοστεί συνδυάζοντας διαφορετικά διδακτικά πλαίσια, διαφορετικά μέσα, τα πλεονεκτήματα της μικτής μάθησης και το περιεχόμενο που μπορεί να διδαχθεί στα μαθήματα για όλα τα επαγγέλματα.