Πλατφόρμα-AuTrain

Η ίδια η πλατφόρμα AuTrain αποτελεί τη βασική καινοτομία του προγράμματος. Αποτελεί τον πρώτο ανοικτό online πόρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς και θα χρησιμεύσει ως ευρωπαϊκό πλαίσιο πληροφόρησης και μαθημάτων που σχετίζονται με την ενεργό κοινωνική συμμετοχή ατόμων με ΔΑΦ στην καθημερινή ζωή. Όπως αναφέρθηκε, η πλατφόρμα AuTrain αποτελεί τη μόνη πηγή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς. Πρώτον, για γενικές πληροφορίες σχετικά με τον αυτισμό, τις μορφές και τα χαρακτηριστικά του και τον τρόπο αντιμετώπισης των ατόμων με ΔΑΦ στην καθημερινή ζωή. Δεύτερον, για την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού μαθήματος που θα ταιριάζει στα σύγχρονα πρότυπα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συνδυασμό με τη μικτή εκπαίδευση. Για τον λόγο αυτό, η πλατφόρμα AuTrain μπορεί να καθιερωθεί ως μια ευρωπαϊκή πηγή και μια κοινή κεντρική συνισταμένη θεωρητικής και πρακτικής εργασίας στον τομέα του αυτισμού και της κοινωνικής ένταξης ατόμων με ΔΑΦ.

Πιστοποίηση ISO 17024

Η πιο σημαντική βάση για την ανάπτυξη και υλοποίηση μιας διαδικασίας πιστοποίησης ISO17024 είναι η ανάπτυξη

  • ενός καλά τεκμηριωμένου και ευρέως αποδεκτού χαρτοφυλακίου δεξιοτήτων / εγχειριδίου πιστοποίησης
  • η συγκρότηση ενός συμβουλίου προσόντων για την παρακολούθηση των απαιτήσεων σε προσόντα και δεξιότητες