Αναφορά ισχύοντος πλαισίου για τις ΔΑΦ

Η αναφορά ισχύοντος πλαισίου για τις ΔΑΦ αποτελεί ένα πλήρες επιστημονικό έγγραφο, το οποίο βασίζεται σε όλες τις προπαρασκευαστικές αναλύσεις και συμπληρώνεται με πολλές περαιτέρω εντατικές δευτερογενείς έρευνες, καθώς και ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις με συνδυασμό μεθόδων από όλους μαζί τους εταίρους του προγράμματος.