Το πρόγραμμα σπουδών – υλικό εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελεί ένα από τα κύρια αποτελέσματα του συνολικού προγράμματος ως προς το περιεχόμενο και τη μεταφορά γνώσης σε κάθε περαιτέρω εκπαίδευση. Βασίζεται στα αποτελέσματα της αναφοράς του ισχύοντος πλαισίου για τις ΔΑΦ και όλα τα διαφορετικά μέρη/δραστηριότητες θα αναπτυχθούν από το σύνολο της κοινοπραξίας.